Rynki kapitałowe

Rozwój rynków kapitałowych jest kluczowy dla gospodarek na całym świecie, odgrywając istotną rolę w finansowaniu przedsiębiorstw, inwestycjach oraz w kształtowaniu polityki ekonomicznej. Prawo dotyczące rynków kapitałowych obejmuje szeroki zakres regulacji i norm prawnych, mających na celu zapewnienie stabilności, przejrzystości oraz ochrony interesów inwestorów i uczestników rynku.

Specjaliści w tej dziedzinie muszą posiadać dogłębną znajomość zarówno prawa handlowego, cywilnego, jak i prawa gospodarczego, aby skutecznie doradzać klientom i instytucjom w zakresie inwestycji, transakcji finansowych oraz zgodności z przepisami. W świetle szybkiego rozwoju technologicznego i globalizacji, specjaliści od rynków kapitałowych stają przed wyzwaniami adaptacji do nowych trendów, regulacji oraz innowacji finansowych, co czyni tę specjalizację niezwykle dynamiczną i fascynującą dla prawników aspirujących do pracy w tej dziedzinie.

Nasze usługi w zakresie rynków kapitałowych kierujemy w szczególności do: banków, domów maklerskich, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, platform crowdfundingowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków depozytariuszy czy agentów transferowych. Wspieramy także dystrybutorów funduszy inwestycyjnych, instytucje płatnicze oraz instytucje pożyczkowe.

Prawnicy Sadkowski i Wspólnicy posiadają dogłębną wiedzę z zakresu prawa rynków kapitałowych, obejmującą przepisy prawne, orzecznictwo, procedury notowania oraz regulacje nadzorcze. Chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi podczas licznych szkoleń i wystąpień.

Możemy pochwalić się bogatym doświadczeniem oraz głęboką ekspertyzą w obszarze prawa rynków kapitałowych. Zespół prawników posiada praktyczne doświadczenie w obsłudze transakcji kapitałowych, emisji papierów wartościowych, fuzji i przejęć oraz bieżącym doradztwie. Nasi eksperci są biegli w aspektach prawnych, ale także potrafią wnikliwie analizować kontekst biznesowy i ekonomiczny klientów.

Prawo rynków kapitałowych dynamicznie się zmienia. Aby informować o najnowszych zmianach w przepisach, najnowszych komunikatach krajowych i unijnych oraz pomagać zrozumieć skomplikowane kwestie prawne, co miesiąc wysyłamy bezpłatny newsletter do naszych subskrybentów.

W obszarze prawa rynków kapitałowych świadczymy usługi prawne obejmujące m.in. doradztwo regulacyjne, doradztwo transakcyjne, doradztwo w zakresie ESG, Compliance i AML.

Nasze doradztwo regulacyjne obejmuje następujące czynności:

 • wspieramy w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru finansowego;
 • wspieramy instytucje finansowe w zakresie uzyskiwania stosownych licencji, zezwoleń i zgód a także w innych postępowaniach administracyjnych dotyczących w szczególności firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, serwiserów oraz funduszy inwestycyjnych;
 • wspieramy w obsłudze kontroli i realizacji zaleceń pokontrolnych w instytucjach finansowych;
 • towarzyszymy w postępowaniach sankcyjnych;
 • doradzamy w zakresie projektowania i dostosowywania do aktualnych przepisów (regulaminów, umów, regulacji wewnętrznych, procedur ostrożnościowych, zarządzania ryzykiem, wymogów regulacyjnych związanych z wprowadzaniem do oferty produktów finansowych);
 • wspieramy we wdrożeniu nowoczesnych technologii informatycznych w obszarze usług finansowych (tzw. FinTech);
 • wspieramy we wdrożeniu wymogów dotyczących zatrudniania kluczowych pracowników, a także przygotowywania planów naprawy i planów zachowania ciągłości biznesowej;
 • zapewniamy kompleksową obsługę podmiotów nadzorowanych.

W ramach doradztwa transakcyjnego świadczymy następujące usługi:

 • wspieramy w zakresie transakcji na rynku kapitałowym;
 • wspieramy przy emisji obligacji, dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (IPO, SPO);
 • doradzamy w publicznych M&A;
 • doradzamy w transakcjach obejmujących zawiadomienie o przekroczeniu progów udziałowych w spółkach publicznych, wezwaniach do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę papierów wartościowych oraz w zakresie zgłoszenia zamiaru nabycia udziałów w instytucjach finansowych;
 • przeprowadzamy due diligence instytucji finansowych;
 • doradzamy przy M&A instytucji finansowych, strukturyzacji i restrukturyzacji grup kapitałowych obejmujących instytucje finansowe.

Oferujemy szereg usług w obszarze ESG, w tym:

 • przeprowadzamy audyty dotyczące zgodności z kryteriami ESG, w celu oceny działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa pod kątem zrównoważonego rozwoju;
 • przeprowadzamy analizę i interpretację przepisów dotyczących ESG, pomagając firmom w zrozumieniu i dostosowaniu się do wymogów regulacyjnych związanych z ochroną środowiska, społeczeństwem i zarządzaniem korporacyjnym;
 • pomagamy w przygotowywaniu raportów dotyczących ESG zgodnych z międzynarodowymi standardami, takimi jak GRI (Global Reporting Initiative) czy SASB (Sustainability Accounting Standards Board);
 • pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju, obejmującej cele związane z ochroną środowiska, działania społeczne oraz efektywne zarządzanie korporacyjne;
 • pomagamy inwestorom w ocenie ryzyka związanego z kwestiami ESG podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.

W zakresie Compliance i AML m.in. doradzamy w następujący sposób:

 • przeprowadzamy audyty AML w instytucjach obowiązanych;
 • tworzymy spójne systemy Compliance i przeprowadzamy audyty zgodności;
 • przygotowujemy procedury AML i doradzamy w ich tworzeniu;
 • wspomagamy komórki do spraw nadzoru zgodności działalności z prawem i komórki AML w bieżącym wykonywaniu przez nie obowiązków;
 • wspieramy w bieżących kontaktach z KNF, UOKIK, GIIF oraz organami ścigania.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym rynki kapitałowe stanowią istotny obszar działalności dla wielu przedsiębiorstw i inwestorów. Jednakże warto mieć na względzie, że prawo rynków kapitałowych obejmuje złożone regulacje i normy. Jeśli chcesz mieć pewność, że właściwie się do nich zastosowałeś lub chciałbyś, aby kompetentni prawnicy zajęli się tą sferą prawną Twojej działalności, skontaktuj się z nami!

Masz pytania?

Pozostali eksperci

Najnowsze publikacje

27.06.2024 / Newsletter

Newsletter Działu Prawa Rynku Kapitałowego – nr 50 (06/2024)

31.05.2024 / Newsletter

Newsletter Działu Prawa Rynku Kapitałowego – nr 49 (05/2024)

30.04.2024 / Newsletter

Newsletter Działu Prawa Rynku Kapitałowego – nr 48 (04/2024)

29.02.2024 / Newsletter

Newsletter Działu Prawa Rynku Kapitałowego – nr 47 (03/2024)

31.01.2024 / Newsletter

Newsletter Działu Prawa Rynku Kapitałowego – nr 46 (02/2024)

31.12.2023 / Newsletter

Newsletter Działu Prawa Rynku Kapitałowego – nr 45 (01/2024)

Szkolenia w ramach tej specjalizacji

Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne

Konflikty interesów w TFI, bankach, domach maklerskich oraz grupach kapitałowych – aspekty praktyczne

Konflikty interesów w TFI, bankach, domach maklerskich oraz grupach kapitałowych – aspekty praktyczne

Tajemnica zawodowa w TFI i firmach inwestycyjnych – aspekty praktyczne

Tajemnica zawodowa w TFI i firmach inwestycyjnych – aspekty praktyczne

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki instytucji obowiązanych oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki instytucji obowiązanych oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych

Zarządzanie ryzykiem w TFI

Zarządzanie ryzykiem w TFI

Rozporządzenie MAR – zmiany dla spółek publicznych

Rozporządzenie MAR – zmiany dla spółek publicznych

Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Dział Prawa Rynku Kapitałowego
Powrót na górę