Własność intelektualna

Ochrona własności intelektualnej to istotny aspekt strategicznego zarządzania biznesem. Może być kluczowa dla osiągnięcia sukcesu i zabezpieczenia swoich praw w branżach nie tylko kreatywnych i innowacyjnych. Dotyczy także firm opierających się na rozpoznawalności swojej marki oraz wykorzystujących efekty pracy intelektualnej innych. Właśnie dlatego zaleca się konsultacje z ekspertami na różnych etapach działalności, począwszy od etapu projektowania nowych produktów czy usług, aż po sytuacje konfliktowe czy negocjacje umów licencyjnych.

Najczęstsze problemy, z jakimi zgłaszają się Klienci do prawników specjalizujących się we własności intelektualnej to m.in. naruszenie praw autorskich i znaków towarowych, piractwo i plagiat, rejestracja i ochrona znaków towarowych, spory dotyczące prawa patentowego czy naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe doradztwo prawne. Nasi prawnicy stale konsultują się z ekspertami z zakresu prawa pracy, prawa handlowego czy prawa rynku kapitałowego, aby do każdej złożonej sprawy podejść całościowo. Ponadto, aktywnie współpracują z rzecznikami patentowymi, Urzędem Patentowym oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W naszej pracy skupiamy się na zindywidualizowanym podejściu. Staramy się zrozumieć procesy biznesowe klienta i integrować aspekty kreatywne w opracowywaniu strategii prawnych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa z zakresu prawa własności intelektualnej. Obsługiwaliśmy m.in. takie branże jak: FMCG, handlowa, usługowa, IT, produkcyjna, przemysłowa, farmaceutyczna czy logistyczna. Nasi eksperci wykazują się obszerną wiedzą, dlatego z powodzeniem prowadzą szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej. Podczas szkoleń nasi prawnicy przekazują praktyczne wskazówki, które mają m.in. służyć ochronie praw do utworu, programu czy znaku towarowego i zmniejszaniu ryzyka biznesowego związanego z roszczeniami podmiotów zewnętrznych.

Nasze usługi sprowadzają się do trzech obszarów kluczowych z punktu widzenia prawa własności intelektualnej.

W obszarze prawa autorskiego zapewniamy następujące wsparcie:

 • sporządzamy i weryfikujemy umowy licencyjne, umowy przenoszące prawa autorskie majątkowe, jak również inne umowy stosowane w obrocie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;
 • opracowujemy oraz negocjujemy umowy wdrożeniowe systemów komputerowych, umowy serwisowe, i inne zawierane przez podmioty z branży nowych technologii;
 • opiniujemy i tworzymy ekspertyzy, opinie i inne dokumenty na potrzeby przenoszenia, nabywania i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych;
 • dochodzimy roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów przenoszących prawa autorskie majątkowe, jak również innych umów stosowanych w obrocie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
 • dokonujemy oceny naruszeń prawa autorskiego w Internecie i innych środkach masowego komunikowania;
 • reprezentujemy Klientów wobec organizacji zbiorowego zarządzania, urzędów administracji publicznej oraz sądów powszechnych;
 • kompleksowo doradzamy w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych związanych z wykorzystywaniem praw własności intelektualnej (IP Box).

W obszarze ochrony dóbr osobistych pomagamy w następujący sposób:

 • zapewniamy ochronę dóbr osobistych w Internecie;
 • reprezentujemy Klientów w relacjach z mediami, podejmujemy działania w celu minimalizacji ryzyka w kryzysach wizerunkowych;
 • doradzamy prawnie z zakresu ochrony dóbr osobistych w działalności gospodarczej.

W obszarze własności przemysłowej świadczymy następujące usługi prawne:

 • badamy zdolność rejestrową znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i domen internetowych;
 • doradzamy w zakresie wyboru optymalnej terytorialnie i finansowo formy ochrony praw własności przemysłowej;
 • doradzamy przy budowaniu strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie;
 • tworzymy regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie;
 • przeprowadzamy wycenę własności intelektualnej w przedsiębiorstwie oraz budujemy strategię obrotu prawami niematerialnymi;
 • prowadzimy wszelkie postępowania, w tym rejestrowe lub sporne, m.in. przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) oraz przed Międzynarodową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO);
 • zapewniamy ochronę praw wyłącznych przed sądami oraz TSUE;
 • prowadzimy postępowania celne dotyczące prawa własności intelektualnej.

Nasze działania poparte są wieloletnie doświadczeniem procesowym w reprezentowaniu naszych klientów:

 • przy prowadzeniu wszelkich postępowań rejestrowych lub spornych zarówno przed urzędami patentowymi w kraju, jak i za granic;
 • przed Sądami powszechnymi, w tym w szczególności Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Wydziałem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych Sądu Okręgowego w Warszawie;
 • przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji;
 • w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzenia.

Ponadto Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy specjalizuje się w przeprowadzaniu u Klientów audytów w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, podczas których weryfikujemy poprawność przestrzegania u Klientów obowiązujących przepisów i procedur.  Na podstawie wniosków zawartych w raporcie z audytu przedstawiamy całościowy program przygotowania oraz wdrożenia szczegółowych rozwiązań prawnych mających na celu wyeliminowanie lub istotne ograniczenie ryzyk zdefiniowanych w audycie.

W przypadku wątpliwości związanych z własnością intelektualną zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami, którzy pomogą zrozumieć zawiłości prawne oraz podjąć skuteczne kroki w celu ochrony przysługujących praw. Warto skontaktować się z ekspertami jak najwcześniej, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej.

Szkolenia w ramach tej specjalizacji

Dział Prawa Własności Intelektualnej

Dział Prawa Własności Intelektualnej
Powrót na górę