Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne to reżim prawny, który istnieje na poziomie krajowym i międzynarodowym obejmując etap przygotowania, udzielania oraz wykonywania zamówienia publicznego. Zamówienia publiczne dotyczą każdej branży i dlatego sukces nierzadko wymaga wsparcia specjalistów posiadających nie tylko biegłą znajomość przepisów, ale także specyfiki konkretnych branż jak IT, transportowa, medyczna, budowlana i odpadowa.

W ramach praktyki prawa zamówień publicznych oferujemy kompleksową obsługę zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców.

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu udzielania bądź pozyskiwania zamówienia publicznego, zapewniając kompleksową pomoc w zakresie działania w zgodności z przepisami, minimalizacji ryzyka oraz zapewnieniu skutecznej reprezentacji w przypadku sporów czy negocjacji.

Doradzamy podmiotom sektora finansów publicznych i związanym z nim w zakresie realizacji zadań publicznych, a w szczególności związanych z wyborem formy realizacji zadania, w tym zasadami powierzenia zadań podmiotom wewnętrznym.

Kompleksowo doradzamy z zakresu projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz szeroko pojętej pomocy publicznej.

Świadczymy również usługi w zakresie audytu procesu udzielania zamówień publicznych przez zamawiających, podczas którego weryfikujemy poprawność przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur, a także podpowiadamy najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze rozwiązania.

Nasi specjaliści prowadzą także szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych. Tematy i programy szkoleń, jak również sposób prezentacji tematu i stopień zaawansowania dostosowane są do potrzeb naszych klientów. Dobrana tematyka szkoleń i wyznaczony ich cel gwarantują uzyskanie na szkoleniu wiedzy mającej praktyczne zastosowanie.

Wykonawcom oferujemy przede wszystkim:

 • weryfikację warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz istotnych postanowień przyszłej umowy pod kątem możliwości złożenia oferty, w tym pomoc w przygotowaniu ewentualnych pytań do Zamawiającego;
 • kompleksowe doradztwo prawne na etapie przygotowania, złożenia, badania i oceny oferty wykonawcy;
 • pomoc w zakresie odnoszącym się do korzystania z zasobów podmiotów trzecich na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 • pomoc w przygotowaniu skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do wskazanych dokumentów i informacji wraz z odpowiednim uzasadnieniem (wykazaniem) ustawowych przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz rekomendacjami co do rodzaju dowodów na potwierdzenie zasadności tegoż zastrzeżenia;
 • pomoc w przygotowaniu wyjaśnień w celu obalenia zarzutu rażąco niskiej ceny oferty wraz z rekomendacjami co do rodzaju dowodów na potwierdzenie braku rażąco niskiej ceny;
 • pomoc w zakresie prawidłowego uzupełniania wadliwych lub brakujących dokumentów w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego;
 • wsparcie i dbanie o interes Klienta podczas negocjacji z zamawiającym (w przypadku trybów negocjacyjnych);
 • przygotowanie odwołania i reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz w postępowaniach przed Sądem Zamówień;
 • doradztwo przy zawieraniu umów konsorcjum, a także w zakresie współpracy z podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi;
 • identyfikowanie i zapobieganie ryzykom dot. m.in. zmów przetargowych czy podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania (compliance w zamówieniach publicznych).

Zamawiającym oferujemy przede wszystkim:

 • kompleksowa pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia;
 • pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisaniu przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu, określaniu kryteriów oceny ofert, sporządzaniu ogłoszenia o zamówieniu oraz przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów;
 • przygotowanie projektów umów dostosowanych do specyfiki danego zamówienia;
 • udział w posiedzeniach komisji przetargowych i wsparcie ich pracy, w tym wydawanie opinii prawnych ułatwiających podjęcie decyzji przez komisję;
 • doradztwo prawne w zakresie badania i oceny złożonych wniosków oraz ofert;
 • przygotowanie i wdrażanie regulaminów i wzorów dokumentów w procesie udzielenia zamówień na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych itych wyłączonych z reżimu ustawy;
 • zastępstwo w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) i Sądem Zamówień wraz z pełną obsługą prawną w zakresie tych postępowań;
 • kompleksową pomoc prawną w zakresie kontroli związanych z udzielaniem zamówień, w tym w zakresie zarzutów naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 • wdrażamy procedury przeciwdziałania korupcji w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych.

Jeżeli chciałbyś skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowo i efektywnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia albo pogłębić swoją wiedzę na temat prawa zamówień publicznych, nasi prawnicy specjalizujący się w tematyce prawa zamówień publicznych są do dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania?

Marta Owczarczyk

Department Director, Radca prawny, Doradca restrukturyzacyjny

+48 724 890 145

Pozostali eksperci

Najnowsze publikacje

08.07.2024 / Aktualności

Michał Szczęsny o polisie OC w postępowaniu o udzielenie zamówienia

17.06.2024 / Aktualności

Michał Szczęsny o potwierdzeniu wykonania umowy w formie referencji dla serwisu PressInfoMed

Szkolenia w ramach tej specjalizacji

Dział Prawa Zamówień Publicznych

Dział Prawa Zamówień Publicznych
Powrót na górę