Wypracowane w ramach spółki komandytowo akcyjnej środki wypłacone podatnikowi przez spółkę komandytową wolne od podatku

W dniu 8 maja 2019 r. Naczelny Sad Administracyjny w ważnym, odnoszącym się m.in. do zasad stosowania wykładni prawa podatkowego, wyroku oddalił skargę kasacyjną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu (sygn..akt I SA/Po 702/16) w sprawie skargi podatnika na interpretację indywidualną Ministerstwa Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozpatrywanej sprawie (sygn. akt II FSK 1580/17) Sąd podzielił tym samym pogląd, reprezentujących podatnika radców prawnych naszej kancelarii Anety Drosik i Kazimierza Romańca, że nie istnieją przepisy prawne pozwalające na opodatkowanie przychodu w momencie wypłaty środków przez spółkę komandytową a wypracowanych w ramach spółki komandytowo-akcyjnej, której działalność została zakończona przed 31 grudnia 2013 roku a także, że nie jest uzasadnione powoływanie się przez organ podatkowy na reguły wykładni celowościowej w przypadku, jeżeli na podstawie wykładni językowej można wyinterpretować w całości normę prawną , zgodnie z wynikiem której przedmiotowa wypłata środków będzie wolna od podatku.