Szkolenia płatne

Uprawnienia związków zawodowych i współpraca z nimi w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej. Zapytaj o ofertę: tel.: +48 603 597 520, e-mail: j.pietras@siw.pl

Patron merytoryczny:

 

Szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej.
Zapytaj o ofertę: tel.: +48 511 249 206, e-mail: k.sudol@siw.pl

PRELEGENCI

ADAM WIELGUS,
Radca prawny

Specjalizuje się w prawie pracy. W trakcie dotychczasowej wieloletniej praktyki zyskał doświadczenie z zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związków zawodowych. Posiada wieloletnie bogate doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, jak również w zakresie reprezentacji Klienta przed sądami powszechnymi w sporach z zakresu prawa pracy. Współpracując z jednym z największych w kraju związków zawodowych zdobył doświadczenie w sprawach związanych z procesami rokowań zbiorowych, tworzenia i wprowadzania autonomicznych źródeł prawa pracy, sporów zbiorowych oraz procesach zwolnień grupowych.

Czytaj więcej

Program wydarzenia

9:00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. i jego konsekwencje;
 2. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych:
  • zmiany pojęć;
  • rozszerzenie prawa do koalicji – komu przyznano to prawo i jego zakres;
  • nowe zasady informowania pracodawców o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej;
  • konsekwencja nieprzekazania informacji o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej;
  • nowe zasady reprezentatywności zakładowych organizacji związkowych;
  • procedura podważania i weryfikacji informacji o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej;
  • procedura podważania i weryfikacji reprezentatywności zakładowych organizacji związkowych;
  • uprawnienia związkowe przyznane osobom wykonującym pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy;
  • nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych;
  • konsekwencje naruszenia ochrony związkowej z osobami wykonującymi pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy;
  • zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku świadczenia pracy działaczy związkowych, w tym w zakresie zwolnień doraźnych;
  • zmiany w zakresie prawa zakładowych organizacji związkowych do informacji;
  • zmiany w procedurach uzgadniania regulaminów oraz niektórych porozumień wewnątrzzakładowych z zakładowymi organizacjami związkowymi;
  • zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 3. Uprawnienia zakładowych organizacji związkowych z zakresu indywidualnego prawa pracy:
  • opiniowanie i wyrażanie zgody na zmianę warunków pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy;
  • szczególna ochrona związkowa i możliwość jej „uchylenia”;
  • udział zakładowych organizacji związkowych w nakładaniu kar porządkowych.
 4. Uprawnienia zakładowych organizacji związkowych z zakresu zbiorowego prawa pracy:
  • zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych;
  • spory zbiorowe pracy;
  • zwolnienia grupowe.

16:00 Zakończenie szkolenie wręczenie dyplomów uczestnictwa.

Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 603 597 520
e-mail: szkolenia@siw.pl lub j.pietras@siw.pl