Rafał Małolepszy

Rafał Małolepszy

Adwokat, Managing Associate

Dział Prawny:

Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

Doświadczenie:

Z kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związany jest od listopada 2017 roku. Wcześniej zdobywał doświadczenie w jednej z wiodących kancelarii we Wrocławiu. Posiada ponad 6-letnią praktykę w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Doradza także jednoosobowym przedsiębiorcom, stowarzyszeniom i fundacjom.

W ramach kancelarii Sadkowski i Wspólnicy kieruje pracami Departamentu Prawa Handlowego w Warszawie.

Od początku kariery zawodowej związany jest z tematyką prawa handlowego. Do zasadniczych obszarów jego praktyki należą procesy strukturyzacyjne i restrukturyzacyje przedsięwzięć gospodarczych, obejmujące zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne. W ramach działań strukturyzacyjnych doradza m.in. w zakresie tworzenia struktur holdingowych oraz określonych ładów korporacyjnych, alokacji składników majątkowych i ustalenia przepływów pieniężnych zwiększających efektywność prowadzonej działalności i/lub umożliwiających zabezpieczenie majątku kluczowego. Bezpośrednio obsługuje lub nadzoruje działania reorganizacyjne w ramach istniejących struktur korporacyjnych, w tym także z elementem transgranicznym, obejmujące m.in. procesy transformacyjne podmiotów gospodarczych (przekształcenia, połączenia i podziały spółek prawa handlowego), redomicylicję, procesy związane z przeniesieniem składników majątkowych przedsiębiorstwa, a także procesy due diligence, poprzedzające określone działania restrukturyzacyjne i procesy transakcyjne.

Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia struktur służących zabezpieczeniu majątku prywatnego i umożliwiających ustalenie zindywidualizowanych zasad jego sukcesji, w tym przy wykorzystaniu zagranicznych fundacji prywatnych.

Doradza także w zakresie sporów korporacyjnych – zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. W szczególności jego praktyka procesowa skupiona jest wokół środków ochrony prawnej przysługujących wspólnikom spółek prawa handlowego na podstawie Kodeksu spółek handlowych (prawo kontroli, powództwa o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwał, powództwa o rozwiązanie spółki itp.).

Do obszaru jego specjalizacji należy także bieżąca obsługa korporacyjna oraz doradztwo w zakresie stosowania przepisów AML w odniesieniu do struktur korporacyjnych.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2017 roku obronił pracę magisterską na temat ograniczeń w zbywalności udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od 2021 roku adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski (w tym Legal English)

r.malolepszy@siw.pl
tel.: +48 530 171 629
Linkedln