Dr Adam Olszewski

DR ADAM OLSZEWSKI

Radca Prawny, Doktor Nauk Prawnych

Dział Prawny:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Doświadczenie:

Adam Olszewski posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi spółek z takich branż jak: bankowa (udzielanie bieżącej pomocy prawnej w ramach Legal Help Desk dla jednego z banków), kolejowa, gdzie sporządzał umowy dotyczące dostawy materiałów powierzchni kolejowej oraz umowy współpracy a także pisma w toku postępowań sądowych oraz administracyjnych, w tym przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego; produktów chemicznych, gdzie tworzył i opiniował umowy sprzedaży, prowadził negocjacje dotyczące jakości produktów, sporządzał regulaminy konkursów internetowych a także pisma w toku postępowań sądowych i administracyjnych, reprezentował klientów przed sądami powszechnymi; górnicza, gdzie udzielał pomocy prawnej w toku realizacji umów dostawy urządzeń wydobywczych, sporządzał i tworzył pisma procesowe w sprawach cywilnych; produktów rolnych gdzie reprezentował klientów w sprawach windykacyjnych oraz procesach sądowych; medialna, gdzie tworzył i opiniował umowy promocji oraz był wsparciem prawnym dla działu reklamy. Współpracownik Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji.

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Johannes Gutenberg – Universität Mainz, Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (program LL.M.). W 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił doktorat pt.: „Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w polskim prawie upadłościowym”.

Znajomość języków obcych:

Biegle język angielski oraz niemiecki (w tym język prawniczy).

Lista publikacji:

  • „Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej względem członka zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w niewypłacalnej spółce komandytowej” – artykuł, Glosa 2017, nr 1
  • „Zawiadomienie wspólnika wypowiadającego umowę spółki jawnej o uzgodnieniu w przedmiocie dalszego trwania spółki” – artykuł, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 4
  • „Zakres obowiązywania nowego prawa konsumenckiego” – artykuł, Monitor Prawniczy 2015, nr 8, dodatek
  • „Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z uwzględnieniem rozwiązań przyjmowanych na tle prawa niemieckiego” – artykuł, Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 3
  • „Odpowiedzialność banku względem posiadacza rachunku bankowego za nieprawidłowe wykonanie polecenia przelewu” – artykuł, Monitor Prawa Bankowego 2012, nr 4
  • „Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego” – artykuł, Transformacje Prawa Prywatnego 2011, nr 4
  • „Kilka uwag o umowie przekazania nieruchomości” – artykuł, Rejent 2011, nr 6 (242)
  • „Czy firma zagrożona upadłością może zapłacić rachunek za prąd” – artykuł, Rzeczpospolita, Dobra Firma, 6 maj 2011
  • „Pozycja prawna użytkownika w umowie o kartę płatniczą” – artykuł, e-Biuletyn, cbke.prawo.uni.wroc.pl, 2/2009
  • „Prawo bankowe” – repetytorium, (red.) A. Hajos-Iwańska, M. Lampart, W. Walasek, Wolters Kluwer Polska- OFICYNA, 2008, części: 3.1., 5.2., 5.2.1., 5.3., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.3., 5.3.2.4., 5.3.3., 5.3.4., 5.3.4.1., 5.3.4.2., 5.3.5., 5.3.6.

a.olszewski@siw.pl
tel.: +48 739 000 734