Zwiększenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Z dniem 23 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z art. 2 tejże ustawy zmianie ulega wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Począwszy od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wysokością przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości odpisu będzie to przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2014 r. (a nie z drugiego półrocza 2013 r.) ogłoszone przez Prezesa GUS, tj. kwota 3.389,90 zł. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia stanowiąca podstawę ustalenia wysokości odpisu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. nie ulega zmianie.

Tym samym, w związku z wejściem w życie ww. ustawy należy dokonać przeliczenia wysokości odpisu za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. według nowej stawki przeciętnego wynagrodzenia. Różnicę w wysokości tak dokonanego obliczenia oraz odpisu za ww. okres dokonanego na podstawie dotychczasowej stawki przeciętnego wynagrodzenia należy przekazać na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do dnia 31 października 2019 r. (zważywszy, że druga transza odpisu za 2019 r. powinna zostać przekazana na rachunek funduszu do 30 września 2019 r.).